Koncepcja pracy

Koncepcja pracy Niepublicznego Przedszkola Językowego Michałekna lata 2016-2019

 zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 30.08.2016 r.

 

 POWIEDZ MI, A ZAPOMNĘ. POKAŻ, A ZAPAMIĘTAM.

POZWÓL MI WZIĄĆ UDZIAŁ, A ZROZUMIEM.

 Konfucjusz

 

Koncepcja pracy naszego przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

Ustawa o Systemie Oświaty, Statucie, Programie wychowawczym i profilaktycznym, Programie adaptacyjnym Niepublicznego Przedszkola Językowego Michałek

Misja:

Każde dziecko jest dla nas ważne! Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne oraz pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.

Wizja:

*Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

*Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

*Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie oraz naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

*Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Nauczyciele w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

*Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowani merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją, ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

*Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.

*Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

*Nasze przedszkole jest kolorowe i nowoczesne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

*Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno – wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

 

Cele strategiczne:

  1. Przedszkole ujednoliciło własne oddziaływania wychowawcze z oddziaływaniami rodziny.
  2. Niepubliczne Przedszkole Językowe Michałek dba o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i zdrowie emocjonalne dzieci.
  3. Niepubliczne Przedszkole Językowe Michałek dba o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych . Posiada nowoczesną bazę.
  4. Przedszkole coraz lepiej przygotowuje dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarza warunki do osiągania sukcesów zarówno dzieciom o naturalnym i przyspieszonym tempie rozwoju, jak i dzieciom z trudnościami.
  5. Przedszkole zachęca dzieci do nauki języków obcych, prowadzonej w sposób naturalny poprzez zabawę i twórcze metody.
Cele strategiczne Cele szczegółowe

 

1. Przedszkole ujednoliciło własne oddziaływania wychowawcze z oddziaływaniami rodziny.

 

1.1. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka.
1.2. Dyrektor i nauczyciele zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola.
1.3. Nauczyciele wykorzystują różnorodne formy współpracy z rodzicami.
1.4. W przedszkolu opracowano i wdrożono Program wychowawczy, który wzmacnia role wychowawcy i pedagoga.

 

2. Przedszkole dba o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i zdrowie emocjonalne dzieci.

 

2.1. Przedszkole rozwija sprawność i aktywność ruchową dzieci.
2.2. Dzieci wykazują się odpornością emocjonalną – przedszkole promuje zdrowie emocjonalne.
2.3. Dzieci wykazują się umiejętnościami prospołecznymi, mają ukształtowane poczucie przynależności społecznej.
2.4. Przedszkole wyrabia nawyki higieniczne i żywieniowe u dzieci.

3. Przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych. Posiada nowoczesną bazę.

 

 

3.1. Przedszkole wyposaża dzieci w wiedzę o zagrożeniach dla zdrowia i życia oraz sposoby ochrony przed nimi, a dzieciom i pracownikom wiedzy na temat bezpiecznych zachowań.
3.2. Teren wokół przedszkola jest zagospodarowany zgodnie z potrzebami dzieci i wymogami bezpieczeństwa.
3.3. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu, zapobiegając niepożądanym zjawiskom i wypadkom.
4. Przedszkole coraz lepiej przygotowuje dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarza warunki do osiągania sukcesów zarówno dzieciom o naturalnym i przyspieszonym tempie rozwoju, jak i dzieciom z trudnościami. 4.1. Nauczyciele poznają umiejętności, możliwości, zainteresowania i poziom wiedzy dzieci..
4.2. W przedszkolu realizowany jest program, zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

4.3. Przedszkole wyrównuje szanse dzieci w dostępie do nowoczesnych środków komunikacyjnych.

 

 4.4. Dzieci opuszczające przedszkole wykazują się wysokim stopniem dojrzałości szkolnej.

5.Przedszkole zachęca dzieci do nauki języków obcych, prowadzonej w sposób naturalny poprzez zabawę i twórcze metody.

 

5.1. W przedszkolu odbywa się nauka dwóch języków obcych.
5.2. W przedszkolu znajduje się kącik Małego Anglisty i Germanisty.
5.3. Przedszkole zapoznaje rodziców i dzieci z podstawowym nazewnictwem w języku obcym poprzez tablice informacyjne.

5.4. W przedszkolu stwarzane są sytuacje wykorzystujące słownictwo języka angielskiego i niemieckiego poznane przez dzieci na zajęciach.

5.5.W przedszkolu umieszczone są nazwy otoczenia dziecka w języku angielskim i niemieckim.

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźniki efektywności Koncepcji Pracy

Cele strategiczne Wskaźniki

Przedszkole ujednoliciło własne oddziaływania wychowawcze z oddziaływaniami rodziny.

 

Program wychowawczy (struktura i treści) akceptowany przez rodziców
Protokoły zebrań z rodzicami, zapisy kontaktów indywidualnych
Plany współpracy z rodzicami – ogólne i grupowe
Większa liczba rodziców biorących udział w życiu przedszkola
Normy zachowań w każdej grupie
Sprawozdania z zajęć pokazowych, otwartych, spotkań ze specjalistami
Kalendarz imprez
Postępy dzieci widoczne w konkursach
Dobra opinia większości rodziców o pracy nauczycieli
Tablica informacyjna dla rodziców
Edukacja pedagogiczna  rodziców ( ulotki, artykuły, informacje na stronie internetowej)
Tablice ekspozycyjne z pracami plastycznymi i technicznymi
Monitoring sal

 

 

 

 

Przedszkole dba o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i zdrowie emocjonalne dzieci.

 

 

Akcje  o charakterze prozdrowotnym.
Zajęcia ruchowo-rytmiczne
Gimnastyka ogólnorozwojowa
Zabawy ruchowe w salach i w sali do ćwiczeń, ćwiczenia poranne
Zajęcia ruchowe .
Stosowanie zasad zdrowego żywienia. Różnorodne posiłki
Nawyki higieniczne u dzieci
Udział w zabawach i uroczystościach przedszkolnych
Realizowanie planu adaptacyjnego dziecka
Kulturalne zachowywanie się dzieci w różnych okolicznościach
Kontrakty grupowe
Program profilaktyczny dla przedszkolaka
Udział w akcjach charytatywnych ,, Góra grosza”, ,, Zbieranie nakrętek”
Zapisy w dziennikach świadczące o systematycznej pracy
Dzień Babci i Dziadka, Piknik Rodzinny
Przedstawienia w wykonaniu dzieci
Zapoznanie dzieci z ich prawami, respektowanie praw
Pozytywne opinie większości rodziców o dobrych nawykach dzieci

 

 

 

 

 

Przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych. Posiada nowoczesną bazę.

 

 

Cykl zajęć dotyczących zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, w ogrodzie , budynku przedszkolnym
Troska o bezpieczeństwo dzieci
Zabawki, sprzęt sportowy i ogrodowy dostosowany do wieku dzieci z atestami.
Sale wyposażone w nowoczesne meble i pomoce dydaktyczne
Nowoczesna dekoracja sal
Pozytywne opinie służ Sanepidu, Straży Pożarnej, PIP
Terminowa realizacja zaleceń i nakazów
Protokoły przeglądów
Certyfikaty i atesty
Artykuły dla rodziców na gazetce przedszkolnej
Monitoring sal
Przeszkoleni pracownicy z zakresu BHP, PPOŻ, Pierwszej pomocy przedmedycznej
Realizacja programu profilaktycznego.

 Przedszkole zachęca dzieci do nauki języków obcych, prowadzonej w sposób naturalny poprzez zabawę i twórcze metody.

 

 

Wszystkie dzieci uczestniczą w nauce języka angielskiego i języka niemieckiego.
Dzieci posługują się słownictwem poznanym na zajęciach z języków obcych w codziennych sytuacjach.
Dzieci biorą udział w zabawach w języku angielskim i niemieckim
Dzieci biorą udział w poznawaniu kultury Wielkiej Brytanii i  Niemiec
Dzieci biorą udział w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego w przedszkolu.

 

Przedszkole coraz lepiej przygotowuje dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarza warunki do osiągania sukcesów zarówno dzieciom o naturalnym i przyspieszonym tempie rozwoju, jak i dzieciom z trudnościami.

 

 

 

 

Prowadzenie arkuszy obserwacji dzieci
Pozytywne opinie większości rodziców o uczęszczaniu dzieci do przedszkola
Wyróżnienia w konkursach
Logopedia w przedszkolu prowadzona przez nauczycielkę z kwalifikacjami
Plan adaptacyjny
Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
Konkursy plastyczne, festiwale, konkursy taneczne
Zajęcia rytmiczne
Edukacja teatralna
Zajęcia językowe
Zajęcia plastyczne