Plan adaptacyjny

PLAN ADAPTACYJNY DZIECKA

W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU JĘZYKOWYM MICHAŁEK

w WAŁBRZYCHU

 

Wstęp

 

Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej, to moment przełomowy w jego życiu. Dla wielu dzieci jest to pierwszy kontakt z grupą rówieśniczą i znaczna zmiana dotychczasowego trybu życia. Przychodząc do przedszkola dzieci różnią się „poziomem zdolności przystosowawczych”.

 

Niektóre z nich adaptują się łatwo do nowych warunków przedszkolnych, inne mają duże trudności. Owe trudności mogą się objawiać różnymi zaburzeniami w zachowaniu i reagowaniu.

 

W celu zmniejszenia  negatywnych uczuć związane z nową sytuacją w Niepublicznym Przedszkolu Językowy „Michałek” Rada Pedagogiczna wspólnie opracowała i zatwierdziła Plan adaptacyjny, by pomóc zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom zniwelować stres związany z nową dla nich sytuacją. Akceptacja przez dziecko nowej rzeczywistości przedszkolnej, zależy bowiem w dużej mierze od akceptacji i pozytywnego nastawienia rodziców. Jeśli rodzice akceptują wychowawców, ich metody pracy i samo przedszkole, to zwiększa się także akceptacja nowej sytuacji przez dzieci.

Celem tych działań jest:

a) stworzenie atmosfery zapewniającej zrozumienie i wsparcie rodziców, otwartość na dialog,

b) przybliżenie działalności przedszkola na podstawie obowiązujących przepisów oświatowych, jego specyfiki ze względu na proponowaną ofertę edukacyjną,

c) przybliżenie charakterystyki rozwoju i potrzeb emocjonalnych dzieci,

d) przedstawienie rad i wskazówek, jak wykorzystać okres poprzedzający przyjście dziecka do przedszkola, aby najwłaściwiej przygotować je do nowego otoczenia,

e) przekazanie rad dotyczących postępowania na wypadek „trudnych chwil” w adaptacji dziecka.

 

 

Cele planu:

 • Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych, poprzez umożliwienie mu poznania nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa psychicznego poprzez:

¨     poznanie nowych osób (nauczycieli, pracowników obsługi grupy),

¨     poznanie nowego otoczenia (sali, łazienki, szatni i innych pomieszczeń, a także ogrodu przedszkolnego)

 • Kształtowanie orientacji czasowej w rozkładzie dnia w przedszkolu, przyswajanie wiedzy o przeznaczeniu i sposobie korzystania z różnych pomieszczeń, kształtowania poczucia przynależności do grupy przedszkolnej:

¨     ośmielenie dzieci do uczestnictwa we wspólnych zabawach z opiekunami i rówieśnikami,

¨     uzyskiwanie równowagi między potrzebami dziecka, a warunkami funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

 • Przygotowanie rodziców do udzielania dziecku wsparcia psychicznego i pomocy w procesie przystosowania.
 • Obniżenie lęku rodziców, związanego z koniecznością oddania dziecka pod opiekę personelowi przedszkola.
 • Uzyskanie poczucia atrakcyjności przedszkola „w oczach dziecka” i chęci przebywania w nim.

 

Szczegółowe formy realizacji Programu

Termin

Zorganizowanie „drzwi otwartych”:

 • zapoznanie z budynkiem i ogrodem przedszkolnym,
 • zapoznanie dzieci i rodziców z nauczycielkami,
 • udział dzieci w zabawach i zajęciach zespołowych, oraz indywidualnych w salach i w ogrodzie przedszkola,
 • zorganizowanie dla dzieci zajęć plastycznych, muzycznych, rytmicznych i ruchowych,
 • stworzenie serdecznej atmosfery sprzyjającej zdobyciu zaufania dzieci i ich rodziców do naszego przedszkola.

 

 

IV-VIII

Zapoznanie rodziców ze szczegółową działalnością przedszkola poprzez:

 • rozpowszechnienie informatora o placówce i stronie internetowej,
 • organizację zebrania dyrektora z rodzicami dzieci zakwalifikowanych (prezentacja zasad działalności, oferty edukacyjnej itp.),
 • organizację spotkania nauczycieli z rodzicami dzieci nowo przyjętych,
 • upowszechnienie wśród rodziców wiedzy na temat rozwoju dziecka, jego potrzeb.

 

  

IX

 

Zorganizowanie spotkania organizacyjnego z rodzicami:

 • Zapoznanie rodziców z podstawą programową oraz przyjętym przez przedszkole programem wychowawczym, profilaktycznym, Koncepcją pracy przedszkola ,  z harmonogramem dnia dzieci w danej grupie, ofertą zajęć dodatkowych,
 • ustalenie planu współpracy,

.

 • Przygotowanie dla rodziców do wypełnienia ankiety informacyjnej o dziecku

 

IX

 

Uroczyste „Pasowanie na Przedszkolaka”:

 • zorganizowanie każdemu dziecku uroczystego dnia z udziałem najbliższych,
 • wprowadzenie rodzinnego nastroju i lepsze zintegrowanie grupy.

 

X

 

Organizacja imprez i uroczystości w okresie adaptacyjnym, z udziałem dzieci i rodziców (i innych chętnych członków rodzin przedszkolaków):

 • wg Kalendarza Uroczystości Przedszkolnych.

 

 

cały rok

 

Aktualizacja strony internetowej.

Aktualizowanie tablicy informacyjnej dla rodziców, zamieszczając:

 • propozycje zadań edukacyjnych i wychowawczych do pracy z dziećmi na dany miesiąc, stopień ich realizacji,
 • repertuar wierszy i piosenek,
 • aktualności z życia grupy,
 • propozycje literatury pedagogicznej np. dotyczącej adaptacji i rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w wieku przedszkolnym, oraz inne aktualne tematy.

 

 

cały rok

Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania się do życia w grupie przedszkolnej (równolegle we współpracy z domem rodzinnym):

 • nauka i doskonalenie czynności samoobsługowych w zakresie czynności higienicznych, załatwiania potrzeb fizjologicznych, spożywania posiłków, rozbierania i ubierania się,
 • wdrożenie do funkcjonowania w rytmie dnia przedszkolnego,
 • wykorzystywanie naturalnych sytuacji i literatury do rozwijania umiejętności rozwiązywania konfliktów bez agresji, korzystanie z pomocy osoby dorosłej w trudnej sytuacji,
 • wdrażanie do odkładania zabawek, środków dydaktycznych itd. na miejsce ich przechowywania,
 • rozwijanie rozumienia równego prawa do innych do zabawy i zabawek,
 • uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami i emocjami innych dzieci,
 • pomoc w zaspakajaniu potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji, w budowaniu pozytywnego obrazu własnej osoby.

 

 

cały rok

 

Nawiązanie stałej współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w celu umożliwienia rodzicom indywidualnych kontaktów z psychologiem, pedagogiem i logopedą.

 

w miarę potrzeb

 

 

Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców, uroczystości i imprez przedszkolnych w celu :

 • umożliwienie obserwacji dzieci na tle grupy rówieśniczej,
 • zaprezentowanie rodzicom metod pracy z dziećmi,
 • integrowania rodziców z przedszkolem, prezentowania efektów pracy nauczycieli z dziećmi.

 

cały rok

 

Spotkanie z rodzicami dzieci, które po raz pierwszy przekraczają próg przedszkolny: informacje na temat funkcjonowania przedszkola, zapoznanie z rozkładem dnia w przedszkolu, omówienie spraw organizacyjnych, omówienie przebiegu procesu kształcenia i wychowania dzieci.

Zwiedzanie przedszkola, zapoznanie z rozkładem sal, szatni, łazienki, holu.

Zapoznanie rodziców z podstawą programową oraz przyjętym przez przedszkole programem wychowawczym, profilaktycznym, Koncepcją pracy przedszkola.

Przygotowanie dla rodziców do wypełnienia ankiety informacyjnej o dziecku

Cały rok

 

W pierwszych dniach w przedszkolu:

 • wyjdźcie z domu na tyle wcześnie, by po drodze mieć czas na rozmowę i nie ponaglać w zdenerwowaniu malucha,
 • zdecydowanie i spokojnie żegnajcie się z dzieckiem, jednak nie za długo, by nie przedłużać trudnego rozstania,
 • płaczącemu dziecku powiedzcie, że teraz pocieszy go pani i czekają na nie inne dzieci, które chcą się z nim pobawić,
 • nie okazujcie dziecku własnych rozterek: zostawiając je w przedszkolu przekazujecie mu wtedy swoje lęki,
 • pozwólcie dziecku zabrać ze sobą cząstkę domu do przedszkola (np. przytulankę, poduszeczkę, kocyk, chusteczkę),
 • w początkowym okresie dobrze jest odbierać dziecko wcześniej, ponieważ trzylatek ma inne poczucie czasu i okres przebywania poza domem wydaje się bardzo długi,
 • nie mówcie dziecku, że przyjdziecie po nie wcześniej, kiedy to jest niemożliwe, ponieważ będzie nieszczęśliwe, że was nie ma, nie składajcie obietnic, których nie możecie wypełnić.

 

Co do przedszkola?

ü    luźne spodnie lub spódnica z gumką, bluza dresowa lub lekki sweterek – czyli ubiór „na cebulkę”, ważniejsza wygoda od elegancji,

ü    kurtka z suwakiem, który łatwo się zapina,

ü    ubrania z rozciągliwymi dekoltami,

ü    majtki i spodnie na zmianę (gdyby zdarzyła się „wpadka”),

ü    podkoszulek do przebrania,

ü    uśmiech na buzi i dobry humor !!!

 

Rodzice pierwszego dnia przynoszą ze sobą:

ü    pewność, że dziecko sobie poradzi,

ü    zaufanie do nauczycielek i personelu przedszkola,

ü    uśmiech na twarzy, która będzie obserwowana przez dziecko i z której dziecko szybko potrafi wyczytać dobre i złe emocje.