Program profilaktyki

Program profilaktyki

Niepubliczne Przedszkole Językowe „Michałek” w Wałbrzychu

Charakterystyka programu: 

            Profilaktyka, to proces wspierania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi rozwojowi oraz eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu.

            Program profilaktyki przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.  Ma on na celu tworzyć warunki do kształtowania postaw i wartości, ułatwiać dzieciom dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia, uświadamiać dzieciom zagrożenia, które mogą wystąpić w przedszkolu, domu, na drodze oraz ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń  z  udziałem  dzieci.  Przygotować  dzieci  do tego, by potrafiły współżyć z innymi, poznawać zasady dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo
w sytuacjach. takich, że będą mogły się nauczyć, jak radzić sobie z trudnościami a w okresie dorastania i dorosłości, lepiej radzić sobie z problemami i kryzysami. Promować i kształtować zdrowy styl życia.

Program  profilaktyki jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty w następujących obszarach:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
  i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.
 • Pomaganie  dzieciom  w  rozumieniu  istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

 

 

 

 

 

Warunki realizacji programu:

Program można realizować przez cały rok szkolny, przez wszystkie nauczycielki oddziałów samodzielnie lub z pomocą policjanta, strażaka, lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego itp. Realizacja programu wymaga także wykorzystywania różnorakich środków dydaktycznych wspomagających proces rozwoju dziecka, zorganizowanie wycieczek i wyjść poza teren przedszkola, wdrożenia wszystkich pracowników przedszkola do realizacji programu i współpracy z rodzicami.

 

Program profilaktyki wskazuje dzieciom:

1. Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać.

2. Jak mówić to, co chce się powiedzieć.

3. Jak słuchać uważnie.

4. Jak prosić o pomoc.

5. Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie.

6. Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem.

7. Jak mówić przepraszam.

8. Jak rozwiązywać konflikty.

9. Jak adaptować się do nowych sytuacji.

10. Jak pomagać innym.

11. Jak rozpoznawać  zagrożenie.

12. Jak mówić „nie”.

 

Cele ogólne:

 • Promocja zdrowego stylu życia.
 • Tworzenie warunków sprzyjających  własnemu bezpieczeństwu.
 • Kształtowanie postaw i umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych wyborów życiowych.
 • Kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju.
 • Tworzenie warunków do właściwej współpracy nauczycieli, rodziców, wychowanków.

 

 

 

 

Cele szczegółowe:

 • Kształtowanie u dzieci świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia.
 • Nabywanie przez dzieci właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych.
 • Rozwijanie aktywności ruchowej.
 • Przestrzeganie zasad bezpiecznych zabaw ruchowych, poruszania się w grupie, na wycieczkach, spacerach.
 • Świadome unikanie niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń na drodze i wynikających
  z: przypadkowych spotkań z nieznajomymi, zabaw zapałkami, spożywania lekarstw,  środków chemicznych,  nieznanych roślin, zbliżania się do zwierząt,
 • Wzmacnianie poczucia wartości i budowanie pozytywnego obrazu siebie.
 • Wskazywanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych.
 • Radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z  przemocą.
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów z  rówieśnikami.

Zadania

I. Promocja zdrowia, zdrowego żywienia i zdrowych nawyków,

1.  Zdrowy styl odżywiania.

2.  Estetyka i higiena przygotowywania i spożywania posiłków.

3.  Higiena osobista.

4.  Higiena otoczenia.

Oczekiwane efekty:

Dziecko:

- rozróżnia prawidłowe odżywianie od nieprawidłowego,

- zna produkty, które maja duże wartości odżywcze,

- rozumie strukturę żywienia wynikającą z piramidy zdrowia,

- wie, że podczas przygotowywania posiłków należy zachować szczególną czystość,

- potrafi nakryć do stołu,

- umie kulturalnie zachować się przy stole,

- dba o czystość swojego ciała, włosy, paznokcie, ubiór, zdrowe zęby i narządy zmysłów,

- zna i używa przybory toaletowe,

- rozumie przyczyny chorób zakaźnych,

- wie, jak ubrać się do warunków atmosferycznych,

- wie, dlaczego należy przebywać na świeżym powietrzu,

- zachowuje ład i porządek w swoim otoczeniu.

 

II. Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu, w domu i na drodze.

1. Bezpieczeństwo podczas zabaw.

2. Bezpieczna droga do przedszkola.

3. Zachowanie ostrożności wobec zwierząt, przedmiotów, roślin, lekarstw i środków chemicznych.

4. Kontakty z nieznajomymi.

5. Profilaktyka przeciwpożarowa.

 

Oczekiwane efekty:

Dziecko:

- zna zasady współżycia w zespole,

- korzysta z zabawek, przyborów  i sprzętu  zgodnie z ustalonymi regułami,

- samodzielnie ocenia własne zachowania i innych pod względem bezpieczeństwa,

- zna podstawowe zasady ruchu drogowego, zna niektóre znaki drogowe,

- wie, do kogo zwrócić się w sytuacjach zagrożenia,

- zna numery alarmowe,

- potrafi przybrać obronną postawę przed atakiem psa,  nie drażni zwierząt,

- nie bawi się lekarstwami i  środkami chemicznymi,

- nie zrywa nieznanych owoców i grzybów,

- wie, jak należy zachować się w kontaktach z nieznajomymi, potrafi odmówić,

- wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia pożarem.

 

III. Nałogi i ich skutki

1. Komputer i telewizja.

 

Oczekiwane efekty:

Dziecko:

- jest asertywne,

- zna zagrożenia wynikające z korzystania z telewizji i Internetu.

 

 

 

 

IV. Aktywność ruchowa z profilaktyka wad postawy.

1. Gry i zabawy sprawnościowe.

2. Rekreacja i wypoczynek.

 

Oczekiwane efekty:

Dziecko:

- rozumie znaczenie uprawiania sportu dla zdrowia,

- potrafi nazwać części swojego ciała,

- umie utrzymywać prawidłowa postawę ciała,

- rozumie niekorzystny wpływ nadmiernego korzystania z telewizora i komputera,

- aktywnie wypoczywa.

 

V. Akceptacja innych.

1. Nawiązywanie więzi.

2. Tolerancja osób niepełnosprawnych.

3. Radzenie sobie z emocjami.

 

Oczekiwane efekty:

Dziecko:

- potrafi okazywać uczucia przyjaźni, sympatii , empatii,

- umie jasno sformułować opinie, prośbę; oraz porozumiewać się bez słów,

- pomaga innym kolegom i koleżankom w ich problemach,

- pokonuje uprzedzenia wobec osób chorych i niepełnosprawnych,

- jest gotowe nieść pomoc osobom słabszym, niepełnosprawnym i potrzebującym,

- zna, rozumie, wyraża emocje i potrafi o nich opowiedzieć,

- wie, jak można radzić sobie w trudnych sytuacjach,

- potrafi opanować w niektórych sytuacjach negatywne emocje.

 

 

 

 

 

 

 

VI. Środowisko wokół nas

1. Zanieczyszczenia wody, gleby, powietrza.

2. Działania proekologiczne.

 

Oczekiwane efekty:

Dziecko:

- wie jak chronić środowisko przed zanieczyszczeniem

- jest wrażliwe na przejawy niszczenia przyrody najbliższej okolicy,

- zna skutki skażenia wody, gleby i powietrza,

- bierze udział w akcjach proekologicznych,

- potrafi segregować odpady.

 

Metody realizacji programu :

- podające: opowiadanie, pogadanka, opis, objaśnienie, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem,

- problemowe: gry dydaktyczne, doświadczenia,

- aktywizujące: drama, burza mózgów, W. Sherborne, pedagogika zabawy, kinezjologia edukacyjna,

- praktyczne: pokaz, ćwiczenia, trening, prace plastyczne, wystawki, gry i zabawy ruchowe, zabawy relaksacyjne, konkursy, spotkania, degustacje.

 

 

Formy realizacji  programu:

-  praca indywidualna,

-  zabawy oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy,

-  czynności samoobsługowe,

-  prace użyteczne,

-  spacery, wycieczki,

-  zajęcia zorganizowane,

-  uroczystości przedszkolne,

-  konkursy, turnieje.

 

 

 

Ewaluacja programu:

Oceny efektów realizacji „Programu profilaktyki”, obok bieżącego monitorowania, dokonuje się na końcowej radzie pedagogicznej. Podstawę dla formułowania oceny realizacji programu będą stanowiły:

 • wnioski z obserwacji zachowań dzieci,
 • rozmowy z rodzicami,
 • rozmowy z nauczycielami,
 • analiza dokumentów – dziennik, wytwory dzieci, osiągnięcia
  w konkursach,
 • analiza ankiet.