Program profilaktyki

Program profilaktyki
Niepubliczne Przedszkole Językowe „Michałek” w Wałbrzychu

Charakterystyka programu:

Profilaktyka, to proces wspierania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi rozwojowi oraz eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu.
Program profilaktyki przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.  Ma on na celu tworzyć warunki do kształtowania postaw i wartości, ułatwiać dzieciom dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia, uświadamiać dzieciom zagrożenia, które mogą wystąpić w przedszkolu, domu, na drodze oraz ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń  z  udziałem  dzieci.  Przygotować  dzieci  do tego, by potrafiły współżyć z innymi, poznawać zasady dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo
w sytuacjach. takich, że będą mogły się nauczyć, jak radzić sobie z trudnościami a w okresie dorastania i dorosłości, lepiej radzić sobie z problemami i kryzysami. Promować i kształtować zdrowy styl życia.
Program  profilaktyki  jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty w następujących obszarach:

  • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
  • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
  • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
  • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.
  • Pomaganie  dzieciom  w  rozumieniu  istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

Warunki realizacji programu:

Program można realizować przez cały rok szkolny, przez wszystkie nauczycielki oddziałów samodzielnie lub z pomocą policjanta, strażaka, lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego itp. Realizacja programu wymaga także wykorzystywania różnorakich środków dydaktycznych wspomagających proces rozwoju dziecka, zorganizowanie wycieczek i wyjść poza teren przedszkola, wdrożenia wszystkich pracowników przedszkola do realizacji programu i współpracy z rodzicami.

Program profilaktyki wskazuje dzieciom:
1. Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać.
2. Jak mówić to, co chce się powiedzieć.
3. Jak słuchać uważnie.
4. Jak prosić o pomoc.
5. Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie.
6. Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem.
7. Jak mówić przepraszam.
8. Jak rozwiązywać konflikty.
9. Jak adaptować się do nowych sytuacji.
10. Jak pomagać innym.
11. Jak rozpoznawać  zagrożenie.
12. Jak mówić „nie”.

Cele ogólne:
Promocja zdrowego stylu życia.
Tworzenie warunków sprzyjających  własnemu bezpieczeństwu.
Kształtowanie postaw i umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych wyborów życiowych.
Kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju.
Tworzenie warunków do właściwej współpracy nauczycieli, rodziców, wychowanków.

Cele szczegółowe:
Kształtowanie u dzieci świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia.
Nabywanie przez dzieci właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych.
Rozwijanie aktywności ruchowej.
Przestrzeganie zasad bezpiecznych zabaw ruchowych, poruszania się w grupie, na wycieczkach, spacerach.
Świadome unikanie niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń na drodze i wynikających
z: przypadkowych spotkań z nieznajomymi, zabaw zapałkami, spożywania lekarstw,  środków chemicznych,  nieznanych roślin, zbliżania się do zwierząt,
wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu,
zwiększenie wrażliwośic dzieci na szkodliwość dymu papierosowego,
zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia paierosów,
Wzmacnianie poczucia wartości i budowanie pozytywnego obrazu siebie.
Wskazywanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych.
Radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z  przemocą.
Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów z  rówieśnikami.
Zadania
I. Promocja zdrowia, zdrowego żywienia i zdrowych nawyków,
1.  Zdrowy styl odżywiania.
2.  Estetyka i higiena przygotowywania i spożywania posiłków.
3.  Higiena osobista.
4.  Higiena otoczenia.
5. Realizacja Programu profilikatyki higieny jamu ustnej ,,Akademia Aquafresh”
6. Realizacja Programu edukacyjnego ,,Mamo, tato, wolę wodę!”
7. Udział w Akademi zdrowego przedszkolaka ,,Z Janem Brzechwą o zdrowiu”
Oczekiwane efekty:
Dziecko:
- rozróżnia prawidłowe odżywianie od nieprawidłowego,
- wiedzą, co sprzyja nadwadze i otyłości, a także co powinny robić by temu przeciwdziałać.
-wiedzą, jak wzmacniać odporność domowymi sposobami,
- wie, jak ważne jest picie wody,
- znają właściwości wody, sposoby jej zastosowania i oszczędzania
- zna produkty, które maja duże wartości odżywcze,
- rozumie strukturę żywienia wynikającą z piramidy zdrowia,
- wie, że podczas przygotowywania posiłków należy zachować szczególną czystość,
- potrafi nakryć do stołu,
- umie kulturalnie zachować się przy stole,
- dba o czystość swojego ciała, włosy, paznokcie, ubiór, zdrowe zęby i narządy zmysłów,
- zna i używa przybory toaletowe,
- rozumie przyczyny chorób zakaźnych,
- wie, jak ubrać się do warunków atmosferycznych,
- wie, dlaczego należy przebywać na świeżym powietrzu,
- zachowuje ład i porządek w swoim otoczeniu.

II. Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu, w domu i na drodze.
1. Bezpieczeństwo podczas zabaw.
2. Bezpieczna droga do przedszkola.
3. Zachowanie ostrożności wobec zwierząt, przedmiotów, roślin, lekarstw i środków chemicznych.
4. Kontakty z nieznajomymi.
5. Profilaktyka przeciwpożarowa.

Oczekiwane efekty:
Dziecko:
- zna zasady współżycia w zespole,
- korzysta z zabawek, przyborów  i sprzętu  zgodnie z ustalonymi regułami,
- samodzielnie ocenia własne zachowania i innych pod względem bezpieczeństwa,
- zna podstawowe zasady ruchu drogowego, zna niektóre znaki drogowe,
- wie, do kogo zwrócić się w sytuacjach zagrożenia,
- zna numery alarmowe,
- potrafi przybrać obronną postawę przed atakiem psa,  nie drażni zwierząt,
- nie bawi się lekarstwami i  środkami chemicznymi,
- nie zrywa nieznanych owoców i grzybów,
- wie, jak należy zachować się w kontaktach z nieznajomymi, potrafi odmówić,
- wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia pożarem.

III. Nałogi i ich skutki
1. Komputer i telewizja.
2. Realizacja programu edukacji antytytoniowej ,,Czyste powietrze wokół nas”.

Oczekiwane efekty:
Dziecko:
- jest asertywne,
- zna zagrożenia wynikające z korzystania z telewizji i Internetu,
- potrafi poradzić sobie w sytuacjach, gd przebywa w zadymionym pomieszczeniu lub gdy dorośli przy nim palą,
- wie, jakie są skutki palenia papierosów,
- umie rozpoznawać różne źródła dymu.

IV. Aktywność ruchowa z profilaktyka wad postawy.
1. Gry i zabawy sprawnościowe.
2. Rekreacja i wypoczynek.

Oczekiwane efekty:
Dziecko:
- rozumie znaczenie uprawiania sportu dla zdrowia,
- potrafi nazwać części swojego ciała,
- umie utrzymywać prawidłowa postawę ciała,
- rozumie niekorzystny wpływ nadmiernego korzystania z telewizora i komputera,
- aktywnie wypoczywa.

V. Akceptacja innych.
1. Nawiązywanie więzi.
2. Tolerancja osób niepełnosprawnych.
3. Radzenie sobie z emocjami.

Oczekiwane efekty:
Dziecko:
- potrafi okazywać uczucia przyjaźni, sympatii , empatii,
- umie jasno sformułować opinie, prośbę; oraz porozumiewać się bez słów,
- pomaga innym kolegom i koleżankom w ich problemach,
- pokonuje uprzedzenia wobec osób chorych i niepełnosprawnych,
- jest gotowe nieść pomoc osobom słabszym, niepełnosprawnym i potrzebującym,
- zna, rozumie, wyraża emocje i potrafi o nich opowiedzieć,
- wie, jak można radzić sobie w trudnych sytuacjach,
- potrafi opanować w niektórych sytuacjach negatywne emocje.

VI. Środowisko wokół nas
1. Zanieczyszczenia wody, gleby, powietrza.
2. Działania proekologiczne.
3.Program edukacyjny ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Oczekiwane efekty:
Dziecko:
- wie jak chronić środowisko przed zanieczyszczeniem
- jest wrażliwe na przejawy niszczenia przyrody najbliższej okolicy,
- zna skutki skażenia wody, gleby i powietrza,
- bierze udział w akcjach proekologicznych,
- potrafi segregować odpady.

Metody realizacji programu :
- podające: opowiadanie, pogadanka, opis, objaśnienie, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem,
- problemowe: gry dydaktyczne, doświadczenia,
- aktywizujace: drama, burza mózgów, Orffa, Labana, Sherborne, pedagogika zabawy, kinezjologia edukacyjna,
- praktyczne: pokaz, ćwiczenia, trening, prace plastyczne, wystawki, gry i zabawy ruchowe, zabawy relaksacyjne, konkursy, spotkania, degustacje.

Formy realizacji  programu:
-  praca indywidualna,
-  zabawy oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy,
-  czynności samoobsługowe,
-  prace użyteczne,
-  spacery, wycieczki,
-  zajęcia zorganizowane,
-  uroczystości przedszkolne,
-  konkursy, turnieje.

Ewaluacja programu:
Oceny efektów realizacji „Programu profilaktyki”, obok bieżącego monitorowania, dokonuje się na półrocznej i końcowej radzie pedagogicznej. Podstawę dla formułowania oceny realizacji programu będą stanowiły:
wnioski z obserwacji zachowań dzieci,
rozmowy z rodzicami,
rozmowy z nauczycielami,
analiza dokumentów – dziennik, wytwory dzieci, osiągnięcia
w konkursach.