W skład Zespołu Szkół Nr 42 wchodzą następujące szkoły:

Technikum nr 8 im. Jana Karskiego

Zespół Szkół umożliwia zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy jako technik informatyk, technik organizacji turystyki, technik logistyki, technik spedytor oraz naukę w branżowej szkole I stopnia. Są to kierunki popularne na rynku pracy i dostosowane do wymogów współczesnej gospodarki. Nauka w technikum trwa cztery i pięć lat a w szkole branżowej trzy lata, po których uczniowie mogą zdawać maturę oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. W trakcie nauki każdy uczeń odbywa praktyki zawodowe w firmach – polskich lub międzynarodowych – lub na wyższych uczelniach, z którymi szkoła współpracuje. Zajęcia lekcyjne prowadzone są w specjalnie przygotowanych salach do nauki zawodu oraz przedmiotowych. Część przedmiotów prowadzona jest w oparciu o nowoczesną technologię m.in. zajęcia językowe odbywają się z użyciem tablicy interaktywnej, laboratorium językowego. Uczniowie mogą ponad to korzystać z czytelni multimedialnej i rozwijać swoje zawodowe zainteresowania. Szkoła proponuje naukę języka angielskiego oraz niemieckiego.

Technik informatyk

Kierunek informatykaWybierając kształcenie w tym kierunku uczeń zdobędzie wiedzę niezbędną do pracy w różnych przedsiębiorstwach oraz umiejętności w zakresie obsługi komputerów zarządzanych różnymi systemami operacyjnymi, instalowania, konfigurowania i wykorzystywania oprogramowania, a także samodzielnego tworzenia programów. Uczeń zapozna się z obsługą, budową i zasadami działania urządzeń techniki komputerowej, systemów mikroprocesorowych, płyt głównych, pamięci, kart graficznych oraz innych sprzętów multimedialnych. Absolwent będzie mógł podjąć pracę jako administrator sieci komputerowych, grafik komputerowy, pracownik działu IT, itp.

 

Technik organizacji turystyki

Kierunek turystykaJeśli marzysz o podróżach do dalekich krajów, a przy tym oprócz rozwijania swoich pasji mógłbyś realizować się zawodowo- zostań technikiem organizacji turystyki. Po zakończeniu edukacji w naszej szkole możesz planować trasy podróży i dokonywać rezerwacji w hotelach dla klientów; organizować lub sprzedawać pełne grupowe wyjazdy służbowe lub urlopowe. Absolwenci kierunku Technik organizacji turystyki mogą być zatrudniani w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego. Mogą również podejmować pracę w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu. Po ukończeniu naszej szkoły możesz prowadzić także działalność gospodarczą na własny rachunek. Istnieje możliwość zrobienia licencji pilota turystycznego. Pracę znajdziecie w: biurach podróży, hotelach, agroturystyce, izbach turystyki, punktach informacji turystycznej, klubach, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej.

Technik logistyk

Kierunek logistykaZajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta, oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientem. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nimi zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.

Technik spedytor

Kierunek spedycja

Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą. Spedytorem może być tylko ten, kto zawodowo i za wynagrodzeniem, w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie, na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej przewozem. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny. Organizowanie przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu.

 

Szkoła Branżowa I stopnia nr 37 im. Jana Karskiego

W szkole branżowej można kształcić się w różnorodnych zawodach w cyklu dwu- lub trzyletnim. Uczeń odbywa praktyki u pracodawcy zrzeszonego w Cechu Rzemiosł Różnych na podstawie umowy. Dotychczas najpopularniejsze kierunki kształcenia zawodowego to:

  • fryzjer,
  • blacharz,
  • ślusarz,
  • stolarz,
  • kucharz małej gastronomii
  • oraz wiele innych.

Szkoła przygotowuje ucznia do rozpoczęcia pracy już po zakończeniu nauki. W pierwszej klasie uczeń odbywa praktyki przez 2 dni tygodniowo, liczba ta wzrasta w kolejnych klasach. Poza praktykami uczniowie uczestniczą w turnusach gdzie zdobywają teoretyczne kształcenie zawodowe pod okiem specjalistów. W ramach przedmiotów ogólnokształcących uczeń uczęszcza na lekcję m.in. języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, historii, itd.