Obowiazek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 26 kwietnia 2016r, zwanego dalej RODO informuję, że Administratorem Danych Osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Językowe „Michałek” z siedzibą w Wałbrzychu, 58 309 Wałbrzych, ul. Obrońców Westerplatte 39, które przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w trybie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g oraz art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej.
W przypadku przetwarzania danych osobowych, w związku z którym pozyskujemy zgodę osób, których dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1lit.a oraz art. 9 ust. 2 lit.a RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych dzieci pozyskanych w związku z udzieloną zgodą rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych przekazanych w Procesie Rekrutacji w celu określonym w zgodzie na przetwarzanie danych zwykłych i szczególnej kategorii danych osobowych dziecka, podstawę prawna stanowi art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, w której stroną umowy jest osoba (dziecko niepełnoletnie), której dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art.6 ust. 1 lit. b RODO. Regulacja ta obejmuje również zdarzenia dotyczące przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji działań sprzed zawarcia umowy. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega przedszkole, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1lit. c RODO.

Jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do zachowania uprawnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub osoby trzeciej oraz jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczy przetwarzanie danych, nie przewyższają interesu wymienionego w pierwszej kolejności, wtedy podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1lit. f RODO.

Niepubliczne Przedszkole Językowe „Michałek” przetwarza następujące kategorie danych:

 1. dane kontaktowe;
 2. dane niezbędne do statutowej działalności przedszkola;
 3. dane niezbędne w procesie zatrudnienia;
 4. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy i wystawienia faktury;
 5.  dane dotyczące zdrowia;
 6. dane dotyczące wizerunku.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać:

 1. celem spełnienia wymagań prawnych związanych z zatrudnieniem, zakwalifikowania do przedsięwzięć, zajęć realizowanych przez Niepubliczne Przedszkole Językowe „Michałek”,
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy: Umowy o świadczenie usług, Inne Umowy cywilnoprawne,
 3. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Michałek”, np. spełnienia obowiązków w przy wystawienia faktury lub rachunku.

W zakresie przetwarzania danych celem zatrudnienia, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z wymagań ustawy Kodeks Pracy. Brak podania danych uniemożliwia zatrudnienie w Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Michałek”.
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Niepublicznym Przedszkolem Językowym „Michałek, podanie przez Państwa danych jest warunkiem koniecznym do zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie mogła być zawarta.

Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Administrator wyznaczył IOD – Agata Kołodziejska, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected]

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz, z którymi mamy podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Państwa dane będą też udostępniane organom publicznym, samorządowym na mocy obowiązującego prawa. Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora?

Obecnie takie skargi kierować można do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Zgodnie z RODO macie Państwo następujące prawa:

 1. Prawo do informacji (art. 15 RODO). W każdym momencie macie Państwo prawo uzyskać informacje o tym, jakie kategorie danych osobowych oraz jakie informacje odnośnie Państwa przetwarzamy, celu, jak długo i według jakich kryteriów dane te są przechowywane i czy w związku, z tym stosowane jest profilowanie. Macie Państwo prawo do żądania od Administratora Danych bezpłatnej kopii swoich danych osobowych. Za wszystkie inne kopie, o które Państwo wnioskujecie lub które wykraczają poza prawo do informacji danej osoby, jesteśmy uprawnieni do pobierania stosownej opłaty administracyjnej.
 2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO). Macie Państwo prawo do żądania natychmiastowego sprostowania przetwarzanych danych osobowych oraz – uwzględniając cele przetwarzania – prawo do żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych. Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z prawa do sprostowania danych, możecie Państwo zwrócić się w każdej chwili do Administratora Danych celem naniesienia niezbędnej korekty.
 3. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO). Macie Państwo prawo żądać usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), gdy gromadzenie danych nie jest już konieczne, gdy Państwo odwołaliście zgodę na przetwarzanie danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub zostały pobrane niezgodnie z prawem i istnieje obowiązek prawny do usunięcia danych zgodnie z prawem UE lub prawem narodowym. Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy istnieje przeważające prawo do swobodnego wyrażania opinii lub swobody informacji, gromadzenie danych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego, usunięcie danych nie jest możliwe z tytułu ciążących na Administratorze Danych obowiązkach archiwizacyjnych lub gromadzenie danych służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.
 4. Prawo do ograniczenia (art. 18 RODO). Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy kwestionujecie Państwo poprawność danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, odmawiacie Państwo usunięcia swoich danych osobowych i żądacie w zamian ograniczenia przetwarzania, gdy konieczny cel przetwarzania przestaje istnieć lub sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1, dopóki nie ustalono jeszcze, czy uprawnione interesy z naszej strony przewyższają Państwa interesy.
 5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO). Macie Państwo prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, w powszechnie stosowanej formie, by przekazać je bez uszczerbku innej jednostce odpowiedzialnej, jeśli np. istnieje zgoda z Państwa strony i przetwarzanie dokonywane jest w drodze zautomatyzowanego postępowania.
 6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO). Macie Państwo prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, chyba że możemy przedłożyć przekonujące i wymagające ochrony dowody dotyczące przetwarzania danych, które to dowody przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności. Ponadto nie możecie Państwo skorzystać ze swojego prawa do wyrażenia sprzeciwu, gdy przepis prawa przewiduje, pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych lub obliguje do pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania tych danych.
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO). Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującej ustawy.
 8. Prawo do wycofania zgody w związku z prawem do ochrony danych osobowych (art. 7. 3 RODO) udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych możecie Państwo odwołać w każdym momencie bez podania przyczyny. Dotyczy to również odwołania oświadczeń o wyrażeniu zgody, których nam udzielono przed wejściem w życie rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO).

Zgoda na przetwarzanie danych oosobowych

Administrator Danych Osobowych