PLAN ADAPTACYJNY DZIECKA W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU JĘZYKOWYM MICHAŁEK W WAŁBRZYCHU

 

Wstęp

Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej, to moment przełomowy w jego życiu. Dla wielu dzieci jest to pierwszy kontakt z grupą rówieśniczą i znaczna zmiana dotychczasowego trybu życia. Przychodząc do przedszkola dzieci różnią się „poziomem zdolności przystosowawczych”.

Niektóre z nich adaptują się łatwo do nowych warunków przedszkolnych, inne mają duże trudności. Owe trudności mogą się objawiać różnymi zaburzeniami w zachowaniu i reagowaniu.

W celu zmniejszenia  negatywnych uczuć związane z nową sytuacją w Niepublicznym Przedszkolu Językowy „Michałek” Rada Pedagogiczna wspólnie opracowała i zatwierdziła Plan adaptacyjny, by pomóc zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom zniwelować stres związany z nową dla nich sytuacją. Akceptacja przez dziecko nowej rzeczywistości przedszkolnej, zależy bowiem w dużej mierze od akceptacji i pozytywnego nastawienia rodziców. Jeśli rodzice akceptują wychowawców, ich metody pracy i samo przedszkole, to zwiększa się także akceptacja nowej sytuacji przez dzieci.

Celem tych działań jest:

 1. stworzenie atmosfery zapewniającej zrozumienie i wsparcie rodziców, otwartość na dialog,
 2. przybliżenie działalności przedszkola na podstawie obowiązujących przepisów oświatowych, jego specyfiki ze względu na proponowaną ofertę edukacyjną,
 3. przybliżenie charakterystyki rozwoju i potrzeb emocjonalnych dzieci,
 4.  przedstawienie rad i wskazówek, jak wykorzystać okres poprzedzający przyjście dziecka do przedszkola, aby najwłaściwiej przygotować je do nowego otoczenia,
 5. przekazanie rad dotyczących postępowania na wypadek „trudnych chwil” w adaptacji dziecka.

Cele planu:

 • Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych, poprzez umożliwienie mu poznania nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa psychicznego poprzez:
  • poznanie nowych osób (nauczycieli, pracowników obsługi grupy),
  • poznanie nowego otoczenia (sali, łazienki, szatni i innych pomieszczeń, a także ogrodu przedszkolnego)
 • Kształtowanie orientacji czasowej w rozkładzie dnia w przedszkolu, przyswajanie wiedzy o przeznaczeniu i sposobie korzystania z różnych pomieszczeń, kształtowania poczucia przynależności do grupy przedszkolnej:
  • ośmielenie dzieci do uczestnictwa we wspólnych zabawach z opiekunami i rówieśnikami,
  • uzyskiwanie równowagi między potrzebami dziecka, a warunkami funkcjonowania w grupie rówieśniczej.
 • Przygotowanie rodziców do udzielania dziecku wsparcia psychicznego i pomocy w procesie przystosowania.
 • Obniżenie lęku rodziców, związanego z koniecznością oddania dziecka pod opiekę personelowi przedszkola.
 • Uzyskanie poczucia atrakcyjności przedszkola „w oczach dziecka” i chęci przebywania w nim.

Szczegółowe formy realizacji Programu Termin

1. Zorganizowanie „drzwi otwartych”:

 • zapoznanie z budynkiem i ogrodem przedszkolnym,
 • zapoznanie dzieci i rodziców z nauczycielkami,
  udział dzieci w zabawach i zajęciach zespołowych, oraz indywidualnych w salach i w ogrodzie przedszkola,
 • zorganizowanie dla dzieci zajęć plastycznych, muzycznych, rytmicznych i ruchowych,
 • stworzenie serdecznej atmosfery sprzyjającej zdobyciu zaufania dzieci i ich rodziców do naszego przedszkola.
IV-VIII

2. Zapoznanie rodziców ze szczegółową działalnością przedszkola poprzez:

 • rozpowszechnienie informatora o placówce i stronie internetowej,
 • organizację zebrania dyrektora z rodzicami dzieci zakwalifikowanych (prezentacja zasad działalności, oferty edukacyjnej itp.),
 • organizację spotkania nauczycieli z rodzicami dzieci nowo przyjętych,
 • upowszechnienie wśród rodziców wiedzy na temat rozwoju dziecka, jego potrzeb.
IX
3. Zorganizowanie spotkania organizacyjnego z rodzicami:
 • Zapoznanie rodziców z podstawą programową oraz przyjętym przez przedszkole programem wychowawczym, profilaktycznym, Koncepcją pracy przedszkola , z harmonogramem dnia dzieci w danej grupie, ofertą zajęć dodatkowych,
  ustalenie planu współpracy,
 • Przygotowanie dla rodziców do wypełnienia ankiety informacyjnej o dziecku
XI
4. Uroczyste „Pasowanie na Przedszkolaka”:
 • zorganizowanie każdemu dziecku uroczystego dnia z udziałem najbliższych,
 • wprowadzenie rodzinnego nastroju i lepsze zintegrowanie grupy.
X
5. Organizacja imprez i uroczystości w okresie adaptacyjnym, z udziałem dzieci i rodziców (i innych chętnych członków rodzin przedszkolaków):
wg Kalendarza Uroczystości Przedszkolnych.
cały rok

6. Aktualizacja strony internetowej. Aktualizowanie tablicy informacyjnej dla rodziców, zamieszczając:

 • propozycje zadań edukacyjnych i wychowawczych do pracy z dziećmi na dany miesiąc, stopień ich realizacji,
 • repertuar wierszy i piosenek,
 • aktualności z życia grupy,
 • propozycje literatury pedagogicznej np. dotyczącej adaptacji i rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w wieku przedszkolnym, oraz inne aktualne tematy.
cały rok

7. Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania się do życia w grupie przedszkolnej (równolegle we współpracy z domem rodzinnym):

 • nauka i doskonalenie czynności
 • samoobsługowych w zakresie czynności
 • higienicznych, załatwiania potrzeb fizjologicznych, spożywania posiłków, rozbierania i ubierania się,
 • wdrożenie do funkcjonowania w rytmie dnia przedszkolnego,
 • wykorzystywanie naturalnych sytuacji i literatury do rozwijania umiejętności rozwiązywania konfliktów bez agresji, korzystanie z pomocy osoby dorosłej w trudnej sytuacji,
 • wdrażanie do odkładania zabawek, środków dydaktycznych itd. na miejsce ich przechowywania,
 • rozwijanie rozumienia równego prawa do innych do zabawy i zabawek,
 • uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami i emocjami innych dzieci,
 • pomoc w zaspakajaniu potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji, w budowaniu pozytywnego obrazu własnej osoby.
cały rok

8. Nawiązanie stałej współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w celu umożliwienia rodzicom indywidualnych kontaktów z psychologiem, pedagogiem i logopedą.

w miarę potrzeb

9. Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców, uroczystości i imprez przedszkolnych w celu :

 • umożliwienie obserwacji dzieci na tle grupy rówieśniczej,
 • zaprezentowanie rodzicom metod pracy z dziećmi,
 • integrowania rodziców z przedszkolem, prezentowania efektów pracy nauczycieli z dziećmi.
cały rok

10. Spotkanie z rodzicami dzieci, które po raz pierwszy przekraczają próg przedszkolny: informacje na temat funkcjonowania przedszkola, zapoznanie z rozkładem dnia w przedszkolu, omówienie spraw organizacyjnych, omówienie przebiegu procesu kształcenia i wychowania dzieci.

 • Zwiedzanie przedszkola, zapoznanie z rozkładem sal, szatni, łazienki, holu.
 • Zapoznanie rodziców z podstawą programową oraz przyjętym przez przedszkole programem wychowawczym, profilaktycznym, Koncepcją pracy przedszkola,
 • Przygotowanie dla rodziców do wypełnienia ankiety informacyjnej o dziecku.
cały rok

W pierwszych dniach w przedszkolu:

 • wyjdźcie z domu na tyle wcześnie, by po drodze mieć czas na rozmowę i nie ponaglać w zdenerwowaniu malucha,
 • zdecydowanie i spokojnie żegnajcie się z dzieckiem, jednak nie za długo, by nie przedłużać trudnego rozstania,
 • płaczącemu dziecku powiedzcie, że teraz pocieszy go pani i czekają na nie inne dzieci, które chcą się z nim pobawić,
 • nie okazujcie dziecku własnych rozterek: zostawiając je w przedszkolu przekazujecie mu wtedy swoje lęki,
 • pozwólcie dziecku zabrać ze sobą cząstkę domu do przedszkola (np. przytulankę, poduszeczkę, kocyk, chusteczkę),
 • w początkowym okresie dobrze jest odbierać dziecko wcześniej, ponieważ trzylatek ma inne poczucie czasu i okres przebywania poza domem wydaje się bardzo długi,
 • nie mówcie dziecku, że przyjdziecie po nie wcześniej, kiedy to jest niemożliwe, ponieważ będzie nieszczęśliwe, że was nie ma, nie składajcie obietnic, których nie możecie wypełnić.

Co do przedszkola?

 • luźne spodnie lub spódnica z gumką, bluza dresowa lub lekki sweterek – czyli ubiór „na cebulkę”, ważniejsza wygoda od elegancji,
 • kurtka z suwakiem, który łatwo się zapina,
 • ubrania z rozciągliwymi dekoltami,
 • majtki i spodnie na zmianę (gdyby zdarzyła się „wpadka”),
 • podkoszulek do przebrania,
 • uśmiech na buzi i dobry humor !!!

Rodzice pierwszego dnia przynoszą ze sobą:

 • pewność, że dziecko sobie poradzi,
 • zaufanie do nauczycielek i personelu przedszkola,
 • uśmiech na twarzy, która będzie obserwowana przez dziecko i z której dziecko szybko potrafi wyczytać dobre i złe emocje.