Program Wychowawczy Przedszkola Językowego MICHAŁEK w Wałbrzychu

Podstawa prawna:
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
 • Statut Przedszkola
 • Koncepcja pracy Przedszkola

Nie to jest najważniejsze, aby każde dziecko czegoś nauczyć, ale to, by wzbudzić w każdym dziecku pragnienie nauczenia się czegoś.

JOHN LUBBOCK

Program wychowawczy Niepublicznego Przedszkola Językowego ,,Michałek” w Wałbrzychu   stworzony jest na bazie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Program ten opracowany został w wyniku diagnozy potrzeb przedszkola w zakresie działań wychowawczych. Wspomaga pracę nauczyciela i wspiera działania wychowawcze rodziców.

Celem wspólnych oddziaływań wychowawczych nauczycieli i rodziców jest zapewnienie każdemu dziecku:

 • radosnego i szczęśliwego dzieciństwa,
 • bezpieczeństwa,
 • poczucia własnej godności.

Charakterystyka programu

Celem programu jest świadome wprowadzanie dziecka w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, poprawa jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników. Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne.  Program wychowawczy jest zgodny  z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty jest w następujących  obszarach:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymii dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

Warunki realizacji

Programem wychowawczym objęte są dzieci przedszkolne. Zadania wychowawcze realizowane będą w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci. Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Dzieci  zaangażują się we wspólne tworzenie i przestrzeganie Kodeksu przedszkolaka.  Pracownicy niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli.

Program obejmuje funkcjonowanie dziecka grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego:

 • samoobsługi i czynności higienicznych,
 • zabaw samorzutnych
 • zajęć i zabaw zorganizowanych, uroczystości
 • spożywania posiłków
 • spacerów, wycieczek, zabaw na powietrzu.
W naszym Przedszkolu DZIECKO:
 1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.
 2. Czuje się bezpieczne.
 3. Rozwija się twórczo i jest samodzielne.
 4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.
 5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
 6. Buduje pozytywny obraz samego siebie.
 7. Jest świadome swojej przynależności narodowej.
 8. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
 9. Osiąga gotowość szkolną na wysokim poziomie.
W naszym Przedszkolu RODZICE:
 1. Uzyskują fachową pomoc pedagogiczną.
 2. Otrzymują  obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
 3. Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach na temat pracy przedszkola.
 4. Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
 5. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.
 6. Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach,
 7. Chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronna pomoc.
 8. Są partnerami w tworzeniu klimatu działalności kształcąco – wychowawczej i zarządzania placówką.
W naszym Przedszkolu NAUCZYCIELE:
 1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki.
 2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
 3. Tworzą i realizują autorskie programy dostosowane do potrzeb dziecka i placówki.
 4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 5. Doskonalą swoją wiedzę i uzyskują nowe doświadczenia.
 6. Wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy.
 7. Uzyskują  wyższe stopnie awansu zawodowego.
 8. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
 9. Monitorują efektywność własnej pracy.
 10. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
 11. Prowadzą obserwację pedagogiczną i diagnozują rozwój dziecka.
 12. Dobierają metody wychowawcze i dydaktyczne, które wspomagają  indywidualny rozwój  dziecka.
 13. Proponują  rodzicom różne formy współpracy.

Cele ogólne

 1. Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
 3. Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć samorzutnych i zorganizowanych w przedszkolu i poza budynkiem przedszkolnym.
 4. Uczenie wzajemnej tolerancji, akceptacji, zrozumienia potrzeb i odrębności drugiego człowieka oraz rodziny, rozwijanie empatii.
 5. Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych: dobro, prawda, miłość, piękno, patriotyzm.
 6. Kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty – małej i wielkiej ojczyzny oraz tożsamości narodowej i regionalnej.
 7. Rozwijanie postaw prozdrowotnych.
 8. Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych.

Metody:

 • Podające: opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem.
 • Aktywizujące: drama, pedagogika zabawy, P. Dennisona, W. Sherborne, metoda KLANZY,
 • Problemowe: gry dydaktyczne,  burza mózgów, inscenizacja, śniegowa kula
 • Praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne.

WARTOŚĆ: WSPÓŁŻYCIE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ
ZASADA: UMIEM FUNKCJONOWAĆ W GRUPIE
OBSZAR 1: PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci…

NORMY POSTĘPOWANIAPRZEKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI
Przestrzegam zawartych umów  i reguł
Bawię się tak, aby nie przeszkadzać innym
Unikam krzyku i kłótliwości
Umiem czekać na swoją kolej
Stosowanie systemu nagród: medale, znaczki, uśmieszki, dyplomy.
Umiem przyjąć porażkę z godnością (umiem przegrywać)
Nie kłamię
Akceptuję odmienność innych   (np. niepełnosprawnych)
Zabawy kołowe i ruchowe – wykorzystanie „Gier i zabaw ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym” ,
Wykorzystanie gier stolikowych
Umiem szanować wspólną własność
Sumiennie i dokładnie wypełniam obowiązki dyżurnego
Zwracam się z problemem do nauczyciela
Utworzenie Kodeksów Grupowych (zawarcie kontraktu z dziećmi, podpisanie kodeksu, przestrzeganie zawartych w kodeksie ustaleń)
Ustalenie konsekwencji nie przestrzegania Kodeksu
Wykorzystanie zabaw integrujących
Dbanie o salę, zabawki i sprzęt
Pełnienie dyżurów w sali

WARTOŚĆ: KOLEŻEŃSKOŚĆ
ZASADA: JESTEM KOLEŻEŃSKI
OBSZAR 1: PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci…

NORMY POSTĘPOWANIAPRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI
Pamiętam o uroczystościach rodzinnychObchodzenie w przedszkolu urodzin dzieci
Szanuję członków swojej rodzinyOrganizowanie konkursów rodzinnych (plastycznych, recytatorskich)
Okazuję swoje uczucia rodzinieWykonywanie niespodzianek dla członków rodziny bez okazji
Znam pracę zawodową rodziców
Organizowanie w przedszkolu uroczystości o charakterze rodzinnym: Dzień Matki i Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Wigilia , Piknik Rodzinny
Zapraszanie do przedszkola wybranych rodziców w celu poznania ich pracy: policjant, pielęgniarka, strażak, fotograf, fryzjer

WARTOŚĆ: PATRIOTYZM
ZASADA: JESTEM DOBRYM POLAKIEM
OBSZAR 15 PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

NORMY POSTĘPOWANIAPRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI
Znam i szanuję symbole narodowe: godło, flaga, hymnUczestniczenie w życiu miasta: udział w imprezach lokalnych (wystawy, koncerty, festyny), spotkania z ciekawymi ludźmi, poznanie historii, tradycji, zabytków
Znam swoją miejscowość: godło i flagę gminy, zabytki i ciekawe miejscaZapoznanie dzieci z legendami , tradycjami tańcami, strojami i wytworami ludowymi
Poznaję kulturę swojego regionu
Wprowadzenie tematyki kompleksowej: „Moja ojczyzna”
Umieszczenie w widocznym miejscu w przedszkolu godła Polski
Wywieszanie na budynku przedszkola flag  z okazji świąt narodowych
Organizowanie i udział w Świętach narodowych 11 listopada i 3 maja
Wycieczki krajoznawcze

EKOLOGIA

Przedszkole uczy kochać i chronić otaczającą go przyrodę.

Cele szczegółowe”

 • kształtowanie opiekuńczej postawy dzieci wobec istot żywych i środowiska naturalnego,
 • ukazywanie walorów estetycznych przyrody i budzenie potrzeby zachowania jej piękna,
 • kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w swoim otoczeniu,
 • zachęcanie dzieci i ich rodziców do podejmowania konkretnych działań na rzecz przyrody ojczystej.

Formy realizacji:

 • wycieczki,
 • spacery,
 • konkursy,
 • prace porządkowe,
 • prace hodowlane,
 • doświadczenia,
 • obserwacje przyrodnicze,
 • eksperymenty,
 • akcje ekologiczne,
 • filmy.
 • kącik Małego Ekologa

Kodeks małego ekologa”

 • Nie łamię gałęzi drzew i nie depczę trawników.
 • Nie śmiecę.
 • Nie męczę zwierząt.
 • Sadzę drzewa i krzewy.
 • Opiekuję się zwierzętami.
 • Zwracam uwagę tym, którzy czynią krzywdę przyrodzie.
 • Rozpoznaję zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.

ZDROWIE

Przedszkole rozwija umiejętności i nawyki oraz promuje zachowania, które pozwalają spojrzeć na zdrowie, jako wartość.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia,
 • nabywanie właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych i aktywności ruchowej,
 • stwarzanie poczucia bezpieczeństwa własnego i innych, oraz życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym,
 • angażowanie rodziców w działalność prozdrowotną przedszkola.

Formy realizacji:

 • zajęcia zorganizowane,
 • zabiegi higieniczne,
 • spacery,
 • wycieczki,
 • zawody sportowe,
 • konkursy i turnieje,
 • przedsięwzięcia i akcje prozdrowotne.

Kodeks zdrowego przedszkolaka:

 • Znam zasady dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo oraz je przestrzegam.
 • Chętnie korzystam z zabiegów higienicznych.
 • Spożywam zróżnicowane posiłki.
 • Czynnie spędzam wolny czas.
 • Rozumiem zasady sportowej rywalizacji.


Kodeks przedszkolaka:

 • Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.
 • Potrafię czekać na swoja kolej podczas działalności zabawowej i edukacyjnej.
 • Szanuję własność cudzą i wspólną.
 • Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od innych.
 • Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce.
 • Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości innym.
 • Pomagam innym młodszym i mniej sprawnym kolegom.
 • Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.
 • Stosuje formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam itp.
 • Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne mi w szkole.
 • Reguły zachowań obowiązujące w naszym przedszkolu

Ustalone zostały reguły, w których zawarte są jednakowe dla wszystkich dzieci w przedszkolu normy dotyczące:

 • zachowania podczas posiłków,
 • zachowania w łazience,
 • zachowania w szatni,
 • zachowania w sali,
 • zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym,
 • zachowania podczas wycieczek i spacerów,
 • zachowania podczas imprez i uroczystości.

1. Reguły zachowań obowiązujące podczas spożywania posiłków”:

 • siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi,
 • jemy w ciszy,
 • jemy z niezbyt otwartymi ustami, powoli,
 • sztućcami posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie,
 • po skończonym posiłku wycieramy usta serwetką,
 • odchodząc od stołu, cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, zasuwamy krzesło i mówimy „dziękuję”.

2. Reguły zachowań w łazience

 1. mycie rąk ( przed i po posiłku, po wyjściu z toalety, przed oglądaniem książek)
  • podwijamy rękawy,
  • moczymy ręce, pocieramy namydlone ręce, płuczemy,
  • zakręcamy kran,
  • otrząsamy ręce nad zlewem,
  • wycieramy dłonie w swój ręcznik,
  • zawieszamy ręcznik na właściwym wieszaku.
 2. pielęgnacja zębów
  • do kubka wlewamy letnią wodę,
  • dwukrotnie płuczemy usta,
  • na szczotkę wyciskamy pastę,
  • myjemy zęby okrężnymi ruchami,
  • kilkakrotnie płuczemy jamę ustną wodą,
  • wkładamy szczoteczkę do kubka do góry włosiem,
  • kubek ze szczotką ustawiamy w wyznaczonym miejscu..
 3. higiena potrzeb fizjologicznych
  • korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo,
  • zawsze po sobie spłukujemy toaletę,
  • myjemy ręce po wyjściu z toalety.

3. Reguły zachowań w szatni

 1. starannie układamy swoją odzież i buty,
 2. pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem,
 3. po powrocie, przed wejściem do budynku otrzepujemy buty i je wycieramy o wycieraczkę,
 4. przy rozbieraniu pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży,
 5. starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę,
 6. pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy potrzebują pomocy.

4. Reguły zachowań w sali

 1. nie biegamy,
 2. dzielimy się wszystkim,
 3. mówimy umiarkowanym głosem,
 4. gramy uczciwie,
 5. nie bijemy innych,
 6. sprzątamy po sobie,
 7. nie niszczymy zabawek,
 8. używamy zwrotów grzecznościowych.

5. Reguły zachowań podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym

 1. bezpiecznie korzystamy z urządzeń,
 2. nie popychamy innych,
 3. nie bijemy się,
 4. pomagamy młodszym kolegom,
 5. nie oddalamy się z terenu ogrodu,
 6. słuchamy poleceń nauczyciela.

6. Reguły zachowań podczas wycieczek i spacerów

 1. idziemy kolejno parami,
 2. nie popychamy się,
 3. uważnie słuchamy,
 4. przestrzegamy zasad ruchu drogowego.

7. Reguły zachowań obowiązujące podczas imprez , uroczystości, spotkań itp.

 1. zajmujemy wyznaczone miejsce,
 2. witamy się z gośćmi ,
 3. uważnie słuchamy,
 4. żegnamy się z gośćmi,
 5. wychodzimy w ustalonej kolejności.

Ewaluacja

 1. Ewaluacji programu wychowawczego dokonuje się na rocznej radzie pedagogicznej.
 2. W ewaluacji uwzględnia się opinię wychowanków, rodziców, nauczycieli, pracowników przedszkola, wytwory dzieci
 3. Sposoby ewaluacji:
  1. analiza dokumentów:
   • Program wychowawczy,
   • Księga protokołów rady pedagogicznej,
   • plany miesięczne poszczególnych grup,
   • arkusze obserwacji, dzienniki,
  2.  ankiety,
  3. wytwory dzieci.