Program profilaktyki

Program profilaktyki Niepublicznego Przedszkola Językowego „Michałek” w Wałbrzychu

Charakterystyka programu: 

Profilaktyka, to proces wspierania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi rozwojowi oraz eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu.

            Program profilaktyki przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.  Ma on na celu tworzyć warunki do kształtowania postaw i wartości, ułatwiać dzieciom dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia, uświadamiać dzieciom zagrożenia, które mogą wystąpić w przedszkolu, domu, na drodze oraz ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń  z  udziałem  dzieci.  Przygotować  dzieci  do tego, by potrafiły współżyć z innymi, poznawać zasady dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo
w sytuacjach. takich, że będą mogły się nauczyć, jak radzić sobie z trudnościami a w okresie dorastania i dorosłości, lepiej radzić sobie z problemami i kryzysami. Promować i kształtować zdrowy styl życia.

Program  profilaktyki jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty w następujących obszarach:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
  i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.
 • Pomaganie  dzieciom  w  rozumieniu  istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

Warunki realizacji programu:

Program można realizować przez cały rok szkolny, przez wszystkie nauczycielki oddziałów samodzielnie lub z pomocą policjanta, strażaka, lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego itp. Realizacja programu wymaga także wykorzystywania różnorakich środków dydaktycznych wspomagających proces rozwoju dziecka, zorganizowanie wycieczek i wyjść poza teren przedszkola, wdrożenia wszystkich pracowników przedszkola do realizacji programu i współpracy z rodzicami.

Program profilaktyki wskazuje dzieciom:

 1. Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać.
 2. Jak mówić to, co chce się powiedzieć.
 3. Jak słuchać uważnie.
 4. Jak prosić o pomoc.
 5. Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie.
 6. Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem.
 7. Jak mówić przepraszam.
 8. Jak rozwiązywać konflikty.
 9. Jak adaptować się do nowych sytuacji.
 10. Jak pomagać innym.
 11. Jak rozpoznawać  zagrożenie.
 12. Jak mówić „nie”.

 Cele ogólne:

 • Promocja zdrowego stylu życia.
 • Tworzenie warunków sprzyjających  własnemu bezpieczeństwu.
 • Kształtowanie postaw i umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych wyborów życiowych.
 • Kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju.
 • Tworzenie warunków do właściwej współpracy nauczycieli, rodziców, wychowanków.

  Cele szczegółowe:

 • Kształtowanie u dzieci świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia.
 • Nabywanie przez dzieci właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych.
 • Rozwijanie aktywności ruchowej.
 • Przestrzeganie zasad bezpiecznych zabaw ruchowych, poruszania się w grupie, na wycieczkach, spacerach.
 • Świadome unikanie niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń na drodze i wynikających
  z: przypadkowych spotkań z nieznajomymi, zabaw zapałkami, spożywania lekarstw,  środków chemicznych,  nieznanych roślin, zbliżania się do zwierząt,
 • Wzmacnianie poczucia wartości i budowanie pozytywnego obrazu siebie.
 • Wskazywanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych.
 • Radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z  przemocą.
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów z  rówieśnikami.

Zadania

I. Promocja zdrowia, zdrowego żywienia i zdrowych nawyków,

 1. Zdrowy styl odżywiania.
 2. Estetyka i higiena przygotowywania i spożywania posiłków.
 3. Higiena osobista.
 4. Higiena otoczenia.

Oczekiwane efekty:

Dziecko:

 • rozróżnia prawidłowe odżywianie od nieprawidłowego,
 • zna produkty, które maja duże wartości odżywcze,
 • rozumie strukturę żywienia wynikającą z piramidy zdrowia,
 • wie, że podczas przygotowywania posiłków należy zachować szczególną czystość,
 • potrafi nakryć do stołu,
 • umie kulturalnie zachować się przy stole,
 • dba o czystość swojego ciała, włosy, paznokcie, ubiór, zdrowe zęby i narządy zmysłów,
 • zna i używa przybory toaletowe,
 • rozumie przyczyny chorób zakaźnych,
 • wie, jak ubrać się do warunków atmosferycznych,
 • wie, dlaczego należy przebywać na świeżym powietrzu,
 • zachowuje ład i porządek w swoim otoczeniu.

II. Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu, w domu i na drodze.

 1. Bezpieczeństwo podczas zabaw.
 2. Bezpieczna droga do przedszkola.
 3. Zachowanie ostrożności wobec zwierząt, przedmiotów, roślin, lekarstw i środków chemicznych.
 4. Kontakty z nieznajomymi.
 5. Profilaktyka przeciwpożarowa.

Oczekiwane efekty:

Dziecko:

 • zna zasady współżycia w zespole,
 • korzysta z zabawek, przyborów  i sprzętu  zgodnie z ustalonymi regułami,
 • samodzielnie ocenia własne zachowania i innych pod względem bezpieczeństwa,
 • zna podstawowe zasady ruchu drogowego, zna niektóre znaki drogowe,
 • wie, do kogo zwrócić się w sytuacjach zagrożenia,
 • zna numery alarmowe,
 • potrafi przybrać obronną postawę przed atakiem psa,  nie drażni zwierząt,
 • nie bawi się lekarstwami i  środkami chemicznymi,
 • nie zrywa nieznanych owoców i grzybów,
 • wie, jak należy zachować się w kontaktach z nieznajomymi, potrafi odmówić,
 • wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia pożarem.

 III. Nałogi i ich skutki

 1. Komputer i telewizja.

Oczekiwane efekty:

Dziecko:

 • jest asertywne,
 • zna zagrożenia wynikające z korzystania z telewizji i Internetu.

IV. Aktywność ruchowa z profilaktyka wad postawy.

 1. Gry i zabawy sprawnościowe.
 2. Rekreacja i wypoczynek.

Oczekiwane efekty:

Dziecko:

 • rozumie znaczenie uprawiania sportu dla zdrowia,
 • potrafi nazwać części swojego ciała,
 • umie utrzymywać prawidłowa postawę ciała,
 • rozumie niekorzystny wpływ nadmiernego korzystania z telewizora i komputera,
 • aktywnie wypoczywa.

V. Akceptacja innych.

 1. Nawiązywanie więzi.
 2. Tolerancja osób niepełnosprawnych.
 3. Radzenie sobie z emocjami.

Oczekiwane efekty:

Dziecko:

 • potrafi okazywać uczucia przyjaźni, sympatii , empatii,
 • umie jasno sformułować opinie, prośbę; oraz porozumiewać się bez słów,
 • pomaga innym kolegom i koleżankom w ich problemach,
 • pokonuje uprzedzenia wobec osób chorych i niepełnosprawnych,
 • jest gotowe nieść pomoc osobom słabszym, niepełnosprawnym i potrzebującym,
 • zna, rozumie, wyraża emocje i potrafi o nich opowiedzieć,
 • wie, jak można radzić sobie w trudnych sytuacjach,
 • potrafi opanować w niektórych sytuacjach negatywne emocje.

VI. Środowisko wokół nas

 1. Zanieczyszczenia wody, gleby, powietrza.
 2. Działania proekologiczne.

Oczekiwane efekty:

Dziecko:

 • wie jak chronić środowisko przed zanieczyszczeniem
 • jest wrażliwe na przejawy niszczenia przyrody najbliższej okolicy,
 • zna skutki skażenia wody, gleby i powietrza,
 • bierze udział w akcjach proekologicznych,
 • potrafi segregować odpady.

Metody realizacji programu :

 • podające: opowiadanie, pogadanka, opis, objaśnienie, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem,
 • problemowe: gry dydaktyczne, doświadczenia,
 • aktywizujące: drama, burza mózgów, W. Sherborne, pedagogika zabawy, kinezjologia edukacyjna,
 • praktyczne: pokaz, ćwiczenia, trening, prace plastyczne, wystawki, gry i zabawy ruchowe, zabawy relaksacyjne, konkursy, spotkania, degustacje.

  Formy realizacji  programu:

 • praca indywidualna,
 • zabawy oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy,
 • czynności samoobsługowe,
 • prace użyteczne,
 • spacery, wycieczki,
 • zajęcia zorganizowane,
 • uroczystości przedszkolne,
 • konkursy, turnieje.

Ewaluacja programu:

Oceny efektów realizacji „Programu profilaktyki”, obok bieżącego monitorowania, dokonuje się na końcowej radzie pedagogicznej. Podstawę dla formułowania oceny realizacji programu będą stanowiły:

 • wnioski z obserwacji zachowań dzieci,
 • rozmowy z rodzicami,
 • rozmowy z nauczycielami,
 • analiza dokumentów – dziennik, wytwory dzieci, osiągnięcia w konkursach,
 • analiza ankiet.